Grundskolan - ansökan om ledighet

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om ledighet för ditt eller dina barn som går i grundskolan.

Enligt Skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledigheter beviljas. I Mönsterås kommuns skolor gäller följande:

  • Ledighet från skolarbetet skall begäras i god tid, senast tre veckor före ledigheten. Längre ledighet (mer än fem skoldagar) beviljas endast i undantagsfall.
  • Klassföreståndare/mentor beviljar ledighet för högst 5 dagar/läsår.
  • Beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad undervisningstid. Eleven kan inte begära kompenserande undervisning.
  • Elev och vårdnadshavare ansvarar för att studieplan/kursplan fullföljs i samverkan med berörda lärare.
  • Ogiltig frånvaro synliggörs i terminsbetyg. För gymnasieskolan rapporteras alltid ogiltig frånvaro till CSN.
  • Ansökan om ledighet lämnas till klassföreståndare/mentor.

Mottagare:
Lämna in den utskrivna och ifyllda blanketten till klassföreståndaren.

Kontakt:
Respektive skola, 010-35 37 000